Tilmeld nyhedsbrev
Så holder vi dig opdateret.

Revisors uafhængighed

Igennem de sidste 2-3 år har der via Revisornævnet været rejst en lang række sager om revisors uafhængighed. Fokus i disse sager har i særdeleshed været rettet mod erklæringsopgaver med sikkerhed, og hvor forbindelsen mellem revisor og hvervgiver har omfattet en forretningsmæssig forbindelse.

Den forretningsmæssige forbindelse har ofte relateret sig til, at revisor personligt har foretaget investeringer eventuelt kombineret med ledelsesfunktioner i andre virksomheder, hvori hvervgiver – eller personer med betydelig indflydelse på hvervgiver – tillige har en rolle, enten som medejer og/eller i ledelsesfunktioner. Sådanne relationer klassificeres efter Revisornævnets praksis som en forretningsmæssig forbindelse efter Uafhængighedsbekendtgørelsen, som medfører, at revisor i forhold til velinformeret tredjemand ikke fremstår som uafhængig.

Der opstår således ved afgivelse af erklæringer med sikkerhed et brud på uafhængighedsreglerne i Revisorlovens § 24 – som er ultimative og ufravigelige – for at opfylde begrebet offentlighedens tillidsrepræsentant i lovens § 16.

Ved afgivelse af erklæringer uden sikkerhed – assistance (ISRS 4410) eller aftalte arbejdshandlinger (ISRS 4400) – gælder begrebet i lovens § 16 ikke, da der ikke er krav om uafhængighed.

Betyder det så, at revisor ikke skal tage stilling til sin uafhængighed ved erklæringer uden sikkerhed. Nej – revisor skal i enhver situation, der omhandler afgivelse af erklæringer – altså udtalelse i forhold til tredjemand – vurdere sin uafhængighed. Det skyldes, at der ved erklæringer med sikkerhed skal ske frafald af opgaven ved manglende overholdelse af uafhængigheden, og ved erklæringer uden sikkerhed skal ske meddelelse om den manglende uafhængighed i forhold til velinformeret tredjemand. Sidstnævnte fremgår bl.a. af Revisorlovens § 16, stk. 4 – hvilket er en national præcisering jf. bl.a. ISRS 4410, pkt. A21.

Manglende oplysning i f.eks. assistanceerklæringer om manglende uafhængighed sanktioneres efter samme metodik som ved overtrædelse af uafhængighedsreglerne ved erklæringer med sikkerhed. Dette er bl.a. afspejlet i Revisornævnets kendelse i sag 072-2021 der omhandler assistanceerklæring på årsrapport for et selskab. Du kan se kendelsen her.

Uafhængighedsreglerne gælder alene for godkendte revisorer (registrerede og statsautoriserede).

Uafhængighedsforholdene kan klassificeres således:

 

Erklæring med sikkerhed (Revision, udvidet gennemgang, review)

 

Erklæringer uden sikkerhed (assistance, aftalte arbejdshandlinger)

 

 

Rådgivning med erklæringsafgivelser (typisk ISAE3000)

 

 

 

Rådgivning uden erklæringsafgivelse

Afgivelse af erklæringer ved manglende uafhængighed

Nej

Ja

Nej

Ikke relevant – ej erklæringsopgave (udenfor Revisorloven)

Oplysning om manglende uafhængighed i erklæring

Irrelevant – ej muligt

Ja – skal angives i erklæringen

Irrelevant – ej muligt

Ikke relevant – ej erklæringsopgave (udenfor Revisorloven)

Når revisor skal vurdere uafhængigheden, skal følgende 7 forhold indgå i vurderingen – jf. uafhængighedsbekendtgørelsens (bekendtgørelse nr. 735 af 17/6/2016) § 2, stk. 1:

Nr.

Trussel

Sikkerhedsforanstaltninger

1

Revisor eller teammedlemmer har indenfor de seneste 2 år været ansat hos hvervgiver i en ledelsesfunktion

Ingen – der skal afstås fra opgaven

2

Revisor, team eller revisionsvirksomhed direkte eller indirekte økonomisk interesse som understøttes af hvervgivers virksomhed

Ved observation, skal økonomisk interesse afhændes omgående og senest 1 måned efter observationen

Vedrører observationen et teammedlem gælder samme krav til afhændelse, og medlemmet skal fragå opgaven til den økonomiske interesse er afhændet

3

Revisor, team eller revisionsvirksomhed direkte eller indirekte økonomisk interesse i hvervgivers virksomhed

4

Revisor, team eller revisionsvirksomhed anmoder om eller modtager pengegaver, andre gaver mv. fra hvervgiver – som ikke er ubetydelige

Ingen – der skal afstås fra opgaven

5

Revisor, team eller revisionsvirksomhed har en forretningsmæssig eller kommerciel eller økonomisk interesse – udover begge parters normale virksomhed og ikke udøves på almindelige forretningsvilkår, medmindre forholdet er ubetydeligt. Krydsrevisioner – uanset vilkår – er aldrig tilladt

Ingen – der skal afstås fra opgaven

6

Revisor eller team gennem tætte familiebånd (op/ned og juridisk ejerskab) har direkte eller indirekte økonomisk interesse i hvervgivers virksomhed, ledelsesfunktioner, modtager af gaver (ubetydelige er undtaget) eller andre forretningsmæssige forbindelser, udover sædvanlige ikke betydelige relationer

Når truslen observeres, skal:

  • Hvis den vedrører revisor, afstå fra opgaven
  • Hvis det teammedlem, skal medlem fragå teamet (revisor skal udvise særlig omhu ved gennemgang af medlemmets arbejdspapirer)

7

Hvervgiver har direkte eller indirekte økonomisk interesse og/eller indvirkning – herunder ledelsesmæssigt – på revisionsvirksomheden (f.eks. betydelige udlån til revisionsvirksomhed/revisor)

Ingen – der skal afstås fra opgaven

Du kan læse mere om revisors uafhængighed i bekendtgørelsen, som du finder her.

Facebook
Twitter
LinkedIn