Tilmeld nyhedsbrev
Så holder vi dig opdateret.

Høringssvar vedr. ændring af boafgiftsloven, kildeskatteloven. Opkrævningsloven og forskellige andre love

FDR foreslår, at man bibeholder den nuværende ordning med, at Fogedretten skal godkende
en arrest. Læs indledningen af høringssvaret nedenfor og i sin fulde længde her.

Det skal indledningsvis anføres, at Foreningen Danske Revisorer klart går ind for straf for lovovertrædelser
på skatte- og afgiftsområdet. Det vil være til gavn for alle lovlydige borgere i Danmark.

Vi er dog også af den opfattelse, at vi skal værne om vores retssikkerhed, hvilket er vigtigt for det danske
samfund.

Foreningen Danske Revisorer anbefaler, at dette lovforslag ændres på følgende områder:

 1. Der lægges op til, at mange sanktioner iværksættes af Skattestyrelsen og flere steder ”efter et
  skøn”.
  Vi mener, at det kan være et problem med retssikkerheden, da Skattestyrelsen får udvidet ”magt”
  – uden at sagens rigtighed er prøvet ved højere instanser. Det kan betyde, at en virksomhed rent
  faktisk kan blive lukket – måske uden grund.
  Reglerne om personlig hæftelse – som vi læser det – vil betyde, at myndighederne – efter et skøn –
  kan påberåbe sig personlig hæftelse, hvilket kan betyde store problemer med betaling,
  pantsætninger mv. – selvom skatteyderen på et senere tidspunkt får medhold ved en højere
  instans.

Læs hele høringssvaret her.

Facebook
Twitter
LinkedIn