Tilmeld nyhedsbrev
Så holder vi dig opdateret.

Ændring af moms- og lønsumsafgiftsbekendtgørelse, opgørelse af delvis fradragsret (splitmoms)

Skatteministeriet har udsendt bekendtgørelse nr. 790 om ændring af momsbekendtgørelsen og bekendtgørelse nr. 811 om ændring af lønsumsafgiftsbekendtgørelsen. Bekendtgørelserne træder i kraft 1. juli 2023.

Formålet med ændringerne er at sikre, at den årlige korrektion af moms og lønsumsafgift ikke udløser et krav om betaling af rente.

Baggrund

Når en virksomhed har såvel momsfrie som momspligtige indtægter, er den omfattet af momslovens bestemmelser om delvis fradragsret, hvor der opgøres en fradragsprocent baseret på forholdet mellem den momsfrie og den momspligtige omsætning.

Fradragsprocenten opgøres på årsbasis for et helt regnskabsår. I de enkelte momsperioder anvendes forrige års fradragsprocent som acontoprocent, hvorefter der sker en samlet korrektion for hele året efter regnskabsårets udløb. Hvis forrige års fradragsprocent ikke er opgjort, når første momsperiode skal indberettes, anvendes fradragsprocenten fra året før.

Der kan ikke ske justeringer af acontoprocenten i løbet af året, selvom der sker ændringer i virksomhedens forhold. Dette er ikke lovligt.

Tilsvarende principper anvendes ved blandede virksomheders fordeling af lønsum med henblik på opgørelse af lønsumsafgift.

Ændringer

Den momsmæssige korrektion, som foretages ved regnskabsårets udløb, skal foretages via den ordinære momsangivelse. Dermed sikres det, at korrektionen ikke udløser renter. Korrektionen angives i den momsangivelse, som omfatter den 6. måned efter udløbet af regnskabsåret. Dermed skal en kvartalsregistreret virksomhed foretage korrektionen via momsangivelsen for 2. kvartal i det følgende regnskabsår.

Tilsvarende skal korrektion af lønsumsafgift foretages via den ordinære afgiftsangivelse.

Nystartede virksomheder skal opgøre acontoprocenten på grundlag af omsætningsfordelingen i de enkelte momsperioder. Dette kan give ganske markante udsving, og dermed en forholdsvis høj korrektion ved regnskabsårets afslutning. Der er ikke hjemmel til, at der kan foretages et skøn.

Bemærkninger

På et spørgsmål fra FDR har Skatteministeriet oplyst, at de vil kræve renter, hvis en virksomhed ikke har anvendt en acontoprocent løbende, men blot foretager en samlet korrektion ved regnskabsårets afslutning. Denne fremgangsmåde anvendes af en del mindre virksomheder, som er overvejende momspligtige, og hvor den årlige korrektion er et mindre beløb. Hvis der ikke er sket en løbende reduktion af adgangen til momsfradrag, er det et krav, at korrektionen sker via efterangivelser, hvorved en positiv korrektion (i Skattestyrelsens favør) vil udløse et rentekrav.

Derudover er det vigtigt, at nystartede virksomheder følger de nye retningslinjer, uanset den løbende beregning af acontoprocent giver store afvigelser. Dette vil blive udlignet ved den endelige korrektion ved regnskabsårets afslutning.

FDR-KURSUS: Moms – udland, ejendomme, fritagelse, splitmoms og krav til bilag m.m.

Er du opmærksom på, at FDR afholder moms-kursus den 5. oktober 2023, kl. 08:30 – 16:30 i Middelfart, hvor vi netop kommer ind på de ovenfor nævnte ændringer? Du kan deltage både fysisk og online, en halv eller hel dag.

Læs mere her: Kursusinformation og tilmelding

Facebook
Twitter
LinkedIn